Projektas „Intuityvi išmanaus namo valdymo sistema dirbtinio intelekto pagrindu“

UAB „ELVO“ kurs unikalų produktą, leidžiantį išplėsti „protingo“ namo funkcionalumą apimant ir jo „mokymosi gebėjimus“ siekiant,  kad intelektualus namas reaguotų ir keistųsi atsižvelgiant į individualius, šeimos, organizacijos bei aplinkos poreikius bei pageidavimus, taip pat sugebėtų mokytis suasmeninant namo funkcijas įvertinant jame gyvenančių žmonių elgesį.

Sparčiai besivystant inovatyviomis technologijomis populiarėja išmaniųjų namų statyba. Intelektualių namų (dar vadinama – Išmaniasiais namais) paklausą skatina vykstantis technologijų perversmas ir jų bandymas integruoti daugumą inžinerinių sistemų, taip pat žmonių noras viską valdyti kuo paprasčiau, siekis taupyti pastato eksploatacines sąnaudas ir didėjantis rūpestis aplinkos apsauga. „Protingas“ namas apima keturis pagrindinius elementus: konstrukcijas, sistemomis, paslaugas, valdymą ir vidinius jų ryšiais ir padeda savininkams realizuoti savo tikslus išlaidų, energijos valdymo, komforto ir saugumo srityse.

Šiuo metu rinkoje esančių „protingų“ namų“ sistemos orientuojasi į energetinių resursų taupymą, ir santykinai mažiau į komfortą bei vis dar stokoja inovatyvių funkcijų – pavyzdžiui negali identifikuoti, kurie gyventojai yra name. Todėl sistemų naudotojams daugiausiai nepatogumų sukelia intuityvumo nebuvimas. Taip pat nepatogumų sukelia namo automatizavimo ir valdymo sistemose naudojamų standartų įvairovė – skirtingose sistemose naudojami skirtingi standartai, todėl išmanaus namo savininkas yra pririštas prie tam tikrų kompanijų ir jų siūlomų įsigyti produktų, kurie siūlo nebūtinai geriausią funkcionalumą ir kainą vartotojui.

Šiame projekte bus siekiama sukurti unikalų produktą, leidžiantį išplėsti „protingo“ namo funkcionalumą apimant ir jo „mokymosi gebėjimus“ siekiant,  kad intelektualus namas reaguotų ir keistųsi atsižvelgiant į individualius, šeimos, organizacijos bei aplinkos poreikius bei pageidavimus, taip pat sugebėtų mokytis suasmeninant namo funkcijas įvertinant jame gyvenančių žmonių elgesį. Individualius poreikius sąlygoja skirtingas vartotojų amžius, gyvenimo būdas, įpročiai, sveikatos būklė ir kiti veiksniai. Numatomo sukurti „Protingo“ namo inovatyvūs elementai:

  • Žmogaus veiklos identifikavimas, žmonių esančių patalpoje komforto profilių suderinimas, naudotojo asmeninio komforto “migracija” tarp pastatų,
  • Besimokančių algoritmų, skirtų šiai sistemai valdyti, sukūrimas, siekiant adaptuoti sistemos elementus prie žmogaus esamos ir prognozuojamos elgsenos, poreikių, fizinės būklės, energijos taupymo būtinybės, kitos vartotojui svarbios specifikos.
  • Skirtingų gamintojų, specifikacijų ir paskirties energetinių elementų, tiek gaminančių energiją (atsinaujinantys fotovoltiniai elementai), tiek vartojančių energiją (vidaus ir lauko apšvietimas, šildymas, vėsinimas, sauna, baseinas ir pan.) integravimas į vientisą sistemą susiejant programavimo, inžinerines, ekologines, vartotojo elgsenos ir poreikių žinias.
  • Originalių komunikacijos kanalų ir protokolų sistemos tarp elementų bei juos valdančios sisteminės įrangos sukūrimas.

Projektas iš dalies finansuojamas iš Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ informacinių ir ryšių technologijų srityje. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu – International Development Norway AS https://id-norway.com/. Daugiau informacijos apie MITA projektą galima rasti šioje nuorodoje (https://mita.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/programos-priemones/norvegijos-finansinio-mechanizmo-programa-verslo-pletra-inovacijos-ir-mvi/irt ), Norvegijos finansinį mechanizmą – šioje nuorodoje (https://www.norwaygrants.lt/). Projektas  prisidės prie EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos tikslų: skatinti ekonomikos vystymąsi ir šalių bendradarbiavimą.

„Intuitive smart house control system based on artificial intelligence“ project
UAB „ELVO“ will create a unique product, which will allow to expand the functionality of the „smart“ house including its „learning abilities“ and the ability for the smart house to react to and change with the specific needs and wishes of the family or organisation. Also it would be able to learn by personalising smart house functions according to the behaviour of the people who live in it.Due to rapid development of innovative technologies, construction of smart homes has become more and more popular. The demand for smart homes is driven by:- revolution in technologies, which inspire to integrate the engineering solutions;- people’s desire to manage everything more simply; • aim to save operating costs of the building; • increasing concern about saving the environment (ecology).„Smart home“ combines four basic elements: constructions, systems, services and management. The smart home gives further opportunity for the owner to precisely plan the expenses and optimize the energy management as well as implement the set comfort and safety targets.
Current smart home systems available in the market focus towards energy resource savings and less on the comfort of the residents. There is a lack of innovative functions. For example, it can’t identify which people are in the house. Thus, for the system users, most of the inconvenience is caused by lack of intuition of the smart house system as well as the variety of used standards in the house automation and management systems- different standards are used  in the different systems, which causes discomfort. Due to this factor, owners of the house are tied to particular companies and the products they offer, which do not necessarily offer the best functionality and price to the customer.
This project will be aiming to create a unique product, which will allow to expand the functionality of the smart house including its „ learning abilities“ in order for the smart house to react and adapt to the individual, families or organisations needs and wishes. Also it would be able to learn by personalising functions of the house and evaluating behaviour of the person living in it. Individual needs are determined by differences in users age, lifestyle, habits, health state, etc. Innovative elements of the expected smart house: • Identification of the human activity, harmonisation of the people comfort profiles, who are in the room, personal comfort „migration“ of the user in between buildings; • Creation of the learning algorithms to manage this system in order to adapt the  elements of it to current and projected behaviour of the humans – their needs, physical conditions, energy saving necessity and other specifications which are important for the customer. • Integration into a streamlined system of elements by different manufacturers, specifications and applications of energy elements that manufacture power (renewable elements) as well as energy consuming appliances (indoor and outdoor lighting, heating, cooling, sauna, swimming pool etc.), while applying programming, engineering, ecological, consumer behaviour and needs data • Creation of original communication channels and protocol systems between elements and the creation of software to control themThe project is financed from 2014–2021 m. Norwegian financial program „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ („Norway Grants“). The project implementation is in cooperation with partner – International Development Norway AS https://id-norway.com/. More information about the project is available at the link https://mita.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/programos-priemones/norvegijos-finansinio-mechanizmo-programa-verslo-pletra-inovacijos-ir-mvi/irt, about Norwegian financial program, here – https://www.norwaygrants.lt/. The project will contribute to the aim of the programs of EEE and Norwegian financial mechanism: to encourage the development of economy and collaboration of the countries.